Szkoła Podstawowa w Jeżach

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 14/11 / 12

z dnia: 7 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W RAMACH

KOMPETENCJI STANOWIĄCYCH


 

UCHWAŁA Nr 14/11 / 12

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jeżach

z dnia 7 grudnia  2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia MEN z 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach uchwalonym w dniu 28.08.2009r. przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 15 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

„W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego, którego zadania są następujące:

-  dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole

-  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu własnych dzieci

-  współudział w opracowywaniu programu wychowawczego szkoły

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego

- rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

-  stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

-organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom mającym trudności w nauce

-organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego

- udzielanie porad uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych oraz powstających na tle konfliktów rodzinnych

- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

- organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom będących w trudnej sytuacji życiowej

-wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin  zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich

2. w  §15 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„W szkole tworzy się stanowisko logopedy szkolnego, którego zadania są następujące:

-organizowanie zajęć terapii i pomocy logopedycznej na terenie szkoły

- przeprowadzanie w szkole przesiewowych badań logopedycznych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy

-współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej

-współpracuje z rodzicami , ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.

 

§ 2.

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektor Szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Hanna Stodulska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2012 11:41
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 771 razy