Szkoła Podstawowa w Jeżach

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała 13/10/11

z dnia: z 7 kwietnia 2011
w sprawie: zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W RAMACH

KOMPETENCJI STANOWIĄCYCH


UCHWAŁA Nr 13/10/11

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jeżach

z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach uchwalonym w dniu 28.08.2009r. przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany:

1. W §16 w części Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania rozdział Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły w podpunkcie 1) Rodzaje nagród dodaje się:

„ h) dodatnie punkty za sprawowanie w kl. IV-VI

i) typowanie ucznia-kandydata do nagrody Burmistrza”

oraz dodaje się podpunkt 2) w brzmieniu:

„Uczeń może być nagrodzony za

a)      pracowitość, rzetelność, postępy w nauce, dobre zachowanie

b)      pracę społeczną na terenie szkoły i środowiska

c)      wysoką średnią ocen na tle klasy i co najmniej dobre zachowanie

d)     wybitne osiągnięcia sportowe, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

e)      za dużą ilość przeczytanych książek

3) Do nagród uczniów typują stosownie: wychowawca po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, bibliotekarza.

4) Szczegółowe zasady przyznawania nagród mogą myć określone odrębnymi regulaminami”

2. Zmianie ulega numeracja w rozdziale Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły w następujący sposób:

p.2 otrzymuje nr 5,

p.3 otrzymuje nr 6,

p. 4 otrzymuje nr 7

§ 2.

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektor Szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Marianna Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2012 11:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 930 razy