Szkoła Podstawowa w Jeżach

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 11/10/11

z dnia: 30 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W RAMACH

KOMPETENCJI STANOWIĄCYCH


UCHWAŁA Nr …11……./10 / 11

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jeżach

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia MEN z 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach uchwalonym w dniu 28.08.2009r. przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale V KLASYFIKOWANIE, dodaje się punkt 2a:

Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności lub rozwijaniem uzdolnień a w punkcie 2 zostają wykreślone słowa „i roczne”.

2. W § 2, dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale V KLASYFIKOWANIE, punkt 12 otrzymuje brzmienie:

Przeprowadzenie sprawdzianu o którym mowa w ust. 7 pkt.a) ustala się z na termin nie późniejszy niż 5 dni od zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń od co do rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

3. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale V KLASYFIKOWANIE, punkt 20 otrzymuje brzmienie:

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu ucznia  podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

4. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale V KLASYFIKOWANIE, punkt 25 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora.

 

5. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale V KLASYFIKOWANIE, punkt 29 otrzymuje brzmienie:

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Egzamin z wymienionych przedmiotów ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

6. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale VI. EGZAMIN  POPRAWKOWY  p. 1 otrzymuje brzmienie:

Uczeń kl. IV – VI, który w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

7. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale VI. EGZAMIN  POPRAWKOWY  skreśla się punkt 3.

 

8. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale VI. EGZAMIN  POPRAWKOWY  p. 4 otrzymuje brzmienie:

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki,  informatyki, zajęć komputerowych  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych .Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 45 minut , a egzaminu ustnego 20 minut. Czas trwania egzaminu w formie ćwiczeń praktycznych wynosi do 45 minut.

 

9. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  rozdziale VI. EGZAMIN  POPRAWKOWY  p. 5 otrzymuje brzmienie:

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

10.W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania, rozdziale VI. EGZAMIN POPRAWKOWY,p. 13 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie z realizowanym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

11. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania, rozdziale II.  ZASADY  OPRACOWANIA  WYMAGAŃ  EDUKACYJNYCH I  KRYTERIA  OCENIANIA p. 7 otrzymuje brzmienie:

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki  nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

12. W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania, rozdziale VII. PROMOWANIE p.3 otrzymuje brzmienie :

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I –III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

13.W § 2 dziale Wewnątrzszkolne zasady oceniania, rozdziale VIII.  ZASADY  OCENIANIA  ZACHOWANIA skreśla się punkt 9. a punkt 7b przyjmuje brzmienie: Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
b) promocję do klasy programowo wyższej

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej Marianna Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 gru 2010 23:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1053 razy
Ilość edycji: 9