Szkoła Podstawowa w Jeżach

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 3/10/11

z dnia: 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

KOMPETENCJI STANOWIĄCYCH


UCHWAŁA Nr 3/10/11

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jeżach

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt.  1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach uchwalonym w dniu 28.08.2009r. przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany:

1)W §2 w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania

a) w ust.1 pkt. 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed  dopuszczeniem do użytku w szkole”

b) w ust.1 pkt4 lit b8 otrzymuje brzmienie:

„W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i klasyfikacyjna roczna oraz ocena zachowania jest oceną opisową za wyjątkiem lit. b9 . Oceniania dokonuje się z podziałem na edukacje: plastyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, muzyczną, plastyczną; wychowanie fizyczne, język obcy nowożytny oraz w klasach realizujących nową podstawę programową od roku szkolnego 2009/2010 zajęcia komputerowe. Bieżące postępy uczniów oceniane są przy pomocy takich samych stopni jak w klasach  IV-VI .”

c) w ust.1 pkt4 lit b9 otrzymuje brzmienie:

„ Z religii  oceny śródroczne i roczne wyrażone są stopniem. Ocena niedostateczna nie skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej. O promowaniu w klasach I-III stanowią odrębne przepisy”.

d) w ust.1 pkt4 lit g9 otrzymuje brzmienie:

„Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą odbywać się w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą ww. okoliczności).

2.w § 3

a) ust.2 pkt. 2 lit. d tir. 6 otrzymuje brzmienie :

„Ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolnego zestawu podręczników”

b) ust. 2 p1 lit. k otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.”

c) ust. 2 pkt. 1 dodaje się literę l w brzmieniu:

„dopuszczanie do użytku  programu do wychowania przedszkolnego i programu nauczania ogólnego na wniosek nauczycieli.”

3.w §11

a) po ust.4 pkt. 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym zobowiązany jest do prowadzenia diagnozy i przedstawienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.”

b) oraz punkt 6 w brzmieniu:

„realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

c) po ust.4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.”


  1. w §16

a)      ust 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie”

„Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

ust 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne i wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.”

b)      ust 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Decyzję w sprawie odraczania lub przyśpieszenia obowiązku szkolnego dziecku sześcioletniemu podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.”

d) ust 4 pkt. 2otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat”

5.w  §17 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„ Pieczęć urzędową szkoły lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko w dokumentach szczególnej wagi, takich jak świadectwo, kopie świadectwa, legitymacja szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.”

 

§ 2.

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektor Szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Marianna Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 gru 2010 22:35
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 985 razy
Ilość edycji: 9