Szkoła Podstawowa w Jeżach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/13/14 dyrektora Szkoły Podstawowej W Jeżach z dnia 28 lutego 2014 r.

Kryteria przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżach w latach 2014/2015 oraz 2015/2016

Kryteria przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżach w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. /Dz. U. z 2014 poz.7/

1.Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Pisz.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek 1 niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami następuje drugi etap rekrutacji.

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane jest pod uwagę:

1) Statut zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów:

- oboje rodzice pracują – 2 punkty;

- jeden rodzic pracuje – 1 punkt;

2) Dziecko posiada rodzeństwo uczące się w Szkole Podstawowej w Jeżach – 1 punkt;

6.Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Pisz mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżach, jeżeli po przeprowadzeniu wcześniej wymienionych etapów rekrutacji oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne jak w punktach 2 – 5.

7. Do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżach przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

8.Kandydaci zamieszkali poza obwodem tej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

9.Kryteria rekrutacyjne są następujące:

1) Statut zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów:

- oboje rodzice pracują – 2 punkty;

- jeden rodzic pracuje – 1 punkt;

2) Dziecko posiada rodzeństwo uczące się w Szkole Podstawowej w Jeżach – 1 punkt;

3) Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżach – 1

punkt.

10.Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy I składa się do dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach.

11.Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku

numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli lub szkół publicznych w

porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

12.Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające warunki, o których mowa w paragrafie 2.

13.Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

1) do 10 marca dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;

2) do 15 marca składają wnioski rodzice dzieci z terenu gminy Pisz;

3) do 20 marca komisja podaje wyniki I etapu rekrutacji;

4) do 30 marca wpływają wnioski od kandydatów spoza gminy Pisz;

5) do 15 kwietnia zostaje ogłoszona lista dzieci oddziału przedszkolnego.

14.Harmonogram rekrutacji do klasy I:

1) do 10 marca dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;

2) do 15 marca składają wnioski rodzice dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w

Jeżach, które są rozpatrzone do 20 marca;

3) do 30 marca składają wnioski kandydaci spoza obwodu szkoły;

4) do 15 kwietnia zostaje wywieszona lista przyjętych.

Data powstania: sobota, 1 mar 2014 16:15
Data opublikowania: sobota, 1 mar 2014 16:43
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 844 razy